• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Akraness

1. gr.   Heiti og varnarþing.

1.1       Sjóðurinn heitir Sjúkra­sjóður Verkalýðsfélags Akraness, skamm­stafað Sjúkra­sjóður VLFA.

1.2       Sjúkra­sjóður VLFA er eign Verkalýðsfélags Akraness. Heimili hans og varnar­þing er á Akranesi.

2. gr. Verk­efni sjóðsins

2.1       Verk­efni sjóðsins er að veita sjóðs­fé­lögum Sjúkra­sjóðs VLFA fjár­hags­að­stoð í veikinda-, slysa- og dá­nar­t­il­vikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

2.2       Verk­efni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrir­byggjandi að­gerðum sem snerta öryggi og heilsu­far.

3. gr.   Tekjur

3.1       Tekjur sjóðsins eru skv. kjarasamningi Verkalýðsfélags Akraness sbr. 7. gr. laga nr. 19/1979, samnings­bundin gjöld atvinnu­rek­enda til sjóðsins.

3.2.      Vaxta­tekjur og annar arður.

3.3       Gjafir, fram­lög og styrkir.

3.4       Aðrar tekjur sem að­al­fundur fé­lagsins kann að ákveða hverju sinni.

4. gr.   Stjórn og rekstur

4.1       Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 aðalmönnum og tveimur varamönnum kosnum til tveggja ára í senn á að­al­fundi Verkalýðsfélags Akraness þannig að annað árið séu kosnir þrír aðalmenn og einn varamaður en hitt árið tveir aðalmenn og einn varamaður. Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum. Stjórnin ber ábyrgð á öllum fjár­reiðum sjóðsins.

4.2       Stjórnun sjóðsins skal vera í sam­ræmi við þau sjónar­mið sem gilda skv. almennum stjórn­sýslu­reglum.

4.3       Skrif­stofa Verkalýðsfélags Akraness annast fjár­reiður og um­sjón með sjóðnum. Halda skal bók­haldi sjóðsins að­skildu frá öðrum fjár­reiðum Verkalýðsfélags Akraness.

4.4       Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

5. gr.   Bókhald, reikningar og endur­skoðun

5.1       Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af fé­lags­legum skoðunar­mönnum og lög­giltum endur­skoðanda fyrir að­al­fund Verkalýðsfélags Akraness.

5.2       Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

5.3       Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12.gr.

5.4       Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

6. gr.   Út­tekt óháðra eftir­lits­aðila

6.1       Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

6.2       Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá trygginga­fræðing eða lög­giltan endur­skoðanda til þess að meta fram­tíðar­stöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um at­hugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda mið­stjórn ASÍ út­tekt þessa með árs­reikningi sjóðsins.

6.3       Við mat á fram­tíðar­stöðu sjóðsins skal til­greina rekstrar­kostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuld­bindingar sínar. Sér­staka grein skal gera fyrir áhrifum á af­komu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.3 og 12.4.

6.4       Geti sjóðurinn ekki staðið við skuld­bindingar sínar skv. niðurstöðu út­tektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir að­al­fund tillögu að breytingu á reglu­gerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuld­bindingar sínar.

7. gr.   Ávöxtun sjóðsins

7.1       Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftir­far­andi hætti;

  1. í ríkis­skulda­bréfum eða skulda­bréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkis­sjóðs,
  2. með kaupum á markaðs­skráðum verð­bréfum,
  3. í bönkum eða spari­sjóðum,
  4. í fas­t­eignum tengdum starf­semi sjóðsins,
  5. á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11.gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.

 

8. gr. Ráðstöfun fjármuna

8.1         a) Ávallt skal þess gætt að ráð­stöfun fjár­muna sjóðsins brjóti ekki í bága við til­gang hans eða verk­efni.

               b) Þegar um er að ræða ráð­stöfun fjár­muna til verk­efna sem ekki falla undir megintil­gang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðli­lega ávöxtun þess fjár­magns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 7.1.

9. gr. Grund­völlur styrk­veitinga úr sjúkra­sjóði

9.1       Rétt til styrk­veitinga úr sjóðnum eiga þeir sem full­nægja eftir­töldum skil­yrðum, sbr. þó 10. gr.

1. Einungis þeir sem sannan­lega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til að­stoðar myndast.

2. Þeir sem greitt hefur verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 samfellda mánuði.

3. Hafi um­sækjandi verið full­gildur aðili í sjúkra­sjóði annars fé­lags innan ASÍ eða BSRB þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.

9.2      Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd

9.3     Stjórn sjóðsins er heimilt að veita atvinnulausum félagsmönnum eða félagsmönnum í lögbundnu fæðingarorlofi dagpeningagreiðslur þó þeir uppfylli ekki ákvæði 9. gr. lið 1 - 3 ef þeir hafa verið fullgildir félagsmenn áður en þeir urðu atvinnulausir eða hófu töku fæðingarorlofs. Skilyrði er að viðkomandi greiði félagsgjald til Verkalýðsfélags Akraness af atvinnuleysisbótum eða fæðingarorlofsgreiðslum og hafi ekki fullnýtt rétt sinn til dagpeninga næst liðna 12 mánuði áður en taka fæðingarorlofs hófst eða greiðslur atvinnuleysisbóta hófust.

10. gr. Sam­skipti sjúkra­sjóða

10.1     Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysa­dag­peninga úr sjúkra­sjóði eins verka­lýðs­fé­lags innan ASÍ/BSRB, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.

10.2     Vinni maður á fleiri en einum vinnu­stað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkra­sjóð þegar sótt er um greiðslu, skal um­sækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur stað­festing annarra sjóða á því að um­sækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkra­sjóðurinn skal leita slíkrar stað­festingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfir­lit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna um­sækjandans, tegund og fjár­hæð bóta.

11. gr. Geymd réttindi

11.1     Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfs­þjálfun, sækir nám­skeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endur­nýjaðan bóta­rétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi um­sækjandi áður verið full­gildur sjóð­fé­lagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilis­á­st­æðum.

11.2     Lögbundið fæðingarorlof eða atvinnuleysi. Sjóðsfélagi getur viðhaldið rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi og af atvinnuleysisbótum. Áunnin réttindi haldast hefji sjóðsfélagi þegar að loknu fæðingarorlofi eða atvinnuleysi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ. Skilyrði er að hafa verið sjóðsfélagi í a.m.k. 6 mánuði samfellt fyrir upphaf fæðingarorlofs eða atvinnuleysis.

12. gr. Styrk­veitingar

12.1     Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í allt að 120 daga (4 mánuði), að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum, þó aldrei lægri fjárhæð en kr. 304.000 miðað við fullt starf en ella hlutfallslega. Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða hluta dagpeninga ef sjóðfélagi getur ekki vegna sjúkdóms eða slyss stundað fulla vinnu, þó ekki lengur en í 120 daga.

12.2     Dagpeninga í allt að 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum, þó aldrei lægri fjárhæð en kr. 304.000 miðað við fullt starf en ella hlutfallslega. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.    

12.3     Dagpeninga í allt að 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka sem leiða til þess að sjóðsfélagi þarf tímabundið að leggja niður starf. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum þó aldrei lægri fjárhæð en kr. 304.000 miðað við fullt starf en ella hlutfallslega.

Eigi félagsmaður rétt til endurhæfingarlífeyris hjá Tryggingastofnun ríkisins er heimilt að synja umsókn um sjúkra- eða slysadagpeninga. Nemi endurhæfingarlífeyrir lægri fjárhæð en sjúkra- eða slysadagpeningar er heimilt að greiða honum það sem upp á vantar í samræmi við sjúkradagpeningarétt hans.

12.4     Eingreiddar dánarbætur við andlát sjóðfélaga sem er virkur og greiðandi við andlát nemi 360.000,- krónum m.v. starfshlutfall hans síðasta árið fyrir andlát. Fyrir sjóðfélaga sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða örorku og eru ekki greiðendur við andlát er upphæð dánarbóta 50% næstu 24 mánuði eftir starfslok. Eftir það skerðast bæturnar um 10% á ári þar til 12 ár eru liðin frá starfslokum. Eftir þann tíma verður upphæð dánarbóta ekki skert frekar. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og að honum frágengnum börn hans. Bætur renni til dánarbús, sé ekki um eftirlifandi maka eða börn að ræða. Bótafjárhæð miðast við vísitölu neysluverðs pr. 01.01.2017 og tekur sömu breytingum og hún.

12.5    Við alvarleg veikindi eða slys sem sjóðstjórn metur til fjárhagslegs eða atvinnulegs tjóns fyrir heimili sjóðfélaga er sjóðstjórn heimilt að loknum hugsanlegum greiðslum samkvæmt grein 12.1, 12.2 og 12.3 að veita viðkomandi heimili sérstakan styrk. Slíkur styrkur til sama heimilis getur þó aldrei numið hærri upphæð en sem nemur sjúkradagpeningum í 90 daga reiknuðum í samræmi við ákvæði í grein 12.1.

12.6     Sjóðstjórn er heimilt að greiða einstæðum foreldrum dagpeninga samkvæmt grein 12.1. vegna veikinda barns í allt að 10 daga á 12 mánaða tímabili eftir að greiðslutímabili atvinnurekenda lýkur.

12.7     Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.8     Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er stjórn sjóðsins heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 sem þó sé ekki lægra en 350.000.- á mánuði.

12.9     Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju. Sá sem hefur fullnýtt rétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 12 mánuði.  

12.10   Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóð­fé­laga í formi for­varnar- og endur­hæfingar­styrkja, og styrkja vegna sjúkra- og slysa­kostnaðar, fæðingarstyrkja, vegna krabbameinsrannsókna, stoðtækjakaupa o.þ.h. sem stjórn sjóðsins ákveður á hverjum tíma og geta sjóðsins leyfir. Stjórn sjúkrasjóðs setur reglugerð um slíka styrki.

12.11 Styrkir til stofnana og fé­laga­sam­taka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.

12.12   Við ráð­stöfun fjár­muna skv. 12.10 og 12.11 skal þess gætt að mögu­leiki sjóðsins til að standa við upp­haf­legar skuld­bindingar sínar vegna sjúk­dóma og slysa skerðist ekki. Í reglu­legri út­tekt á af­komu sjóðsins, skv. 6. gr., skal út­tektar­aðili skoða þennan þátt sér­stak­lega.

12.13   Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

12.14    Félagsmaður sem fullnýtir rétt sinn skv. gr. 12.1 og fær í kjölfarið greiddan endurhæfingarlífeyrir frá Tryggingastofnun heldur áunnum rétti til styrkja skv. 12.10 í 6 mánuð frá lokum sjúkradagpeningagreiðslna.

13. gr. Lausn frá greiðslu­skyldu

13.1     Ef far­s­óttir geisa getur stjórn sjóðsins leyst sjóðinn frá greiðslu­skyldum sínum um stundar­sakir. Einnig getur stjórnin ákveðið að lækka um stundar­sakir upp­hæð dag­peninga ef af­komu sjóðsins virðist hætta búin.

14. gr. Til­högun greiðslna úr sjóðnum

14.1     Af­greiðsla sjóðsins skal vera á skrif­stofu Verkalýðsfélags Akraness og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.

14.2     Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrir­komu­lag á greiðslu dag­peninga og aðra starfs­til­högun.

14.3     Stjórn sjóðsins og starfs­menn hans skulu hafa að leiðar­ljósi almennar stjórn­sýslu­reglur um með­ferð upp­lýsinga um um­sóknir og af­greiðslu sjóðsins.

14.4     Um­sóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsyn­leg vott­orð sem tryggja rétt­mæti greiðslna.

15. gr. Fyrning bótaréttar

15.1   Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.12.1 til 12.3 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

15.2   Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

16. gr. Endur­greiðsla iðgjalda

16.1     Iðgjöld til ­sjóðsins endur­greiðast ekki.

17. gr. Upp­lýsinga­skylda

17.1     Stjórn sjóðsins er skylt að upp­lýsa sjóð­fé­laga um rétt þeirra til að­stoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með út­gáfu bæklinga, dreifi­rita og/eða á heimasíðu félagsins.

18. gr. Breyting á fjár­hæðum og styrkjum

18.1     Stjórn sjóðsins skal á að­al­fundi gera grein fyrir styrkjum samkvæmt 12.10 og 12.11 sem og þeim breytingum sem gerðar hafa verið á al­mennum reglum um fjár­hæðir styrkja og ekki þarf samþykki aðalfundar til.

19. gr. Lausn ágreiningsefna

19.1.    Komi til ágreinings út af framkvæmd reglugerð þessarar er aðalstjórn félagsins úrskurðaraðili.

20. gr. Breytingar á reglu­gerðinni

20.1     Breytingar á reglu­gerðinni verða að­eins gerðar á að­al­fundi Verkalýðsfélags Akraness. Verða ekki afgreiddar aðrar tillögur en sem borist hafa til skrifstofu Verkalýðsfélags Akraness 5 dögum fyrir aðalfund. Skulu þær liggja frammi á skrifstofu félagsins, kynntar á heimasíðu og getið á fundarboði ef þess er kostur. Allar breytingar á reglugerðinni þurfa að vera sam­þykktar með 2/3 hluta greiddra at­kvæða fundarins.

20.2     Óheimilt er að samþykkja breytingar á reglugerðinni sem ganga í berhögg við ákvæði X. kafla laga Alþýðusambands Íslands sem fjallar um sjúkrasjóði.

20.3     Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.

21. gr. Gildistaka

21.01. Reglugerð þessi öðlast gildi 1. maí 2017.

Þannig samþykkt með breytingum á grein 12.4 á aðalfundi félagsins 24. apríl 2012

Þannig samþykkt með breytingum á aðalfundi félagsins 11. maí 2017

Þannig samþykkt með breytingum á aðalfundi félagsins 23. apríl 2024

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image