• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
 • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og starfar skamkvæmt samkomulagi Samtaka atvinnulífsins og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi við Sjómannasamband Íslands.

 

Allar upplýsingar um Sjómennt fræðslusjóð má lesa á heimasíðu sjóðsins - sjomennt.is

Athugið að umsóknir í fræðslusjóð eru hægt að nálgast á heimasíðu sjóðsins og skila rafrænt ásamt fylgigögnum - rafræn umsókn

Einstaklingsstyrkir til náms/námsskeiðs:

 • Félagsmaður, sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. sex mánuði sl. 24 mánuði skv. kjarasamningi SA/SFS við SSÍ hjá útgerðum innan SFS, og greitt til aðildarfélags Sjómenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til náms.
 • Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd féalgsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
 • Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn um styrk þarf að berast viðkoandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings.
 • Áunnin réttindi félagsmanna innan Landsmenntar, Sjómenntar, Starfsafls, Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks, Ríkismenntar SGS og Sveitamenntar SGS og LN haldast óbreytt þrátt fyrir flutning milli aðildarfélaga sjóðanna. 
 • Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1.gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur. 
 • Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sinum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
 • Sá sem hverfa þarf tímabundið af vinnumarkið af ástæðum sem valda því að ekki ber að skila tryggingagjaldi af launum hans, heldur í allt að 24 mánuði þeim rétti til starfsmenntunarstyrks sem hann hafði áunnið sér hjá sjóðnum. Að 24 mánuðum liðnum, frá því að hann hvarf af vinnumarkaði, fellur réttu hans að fullu niður.
 • Félagsmaður sem hverfur frá vinnu og hættir að greiða til aðildarfélags Sjómenntar, heldur áunnum réttindum sínum til styrks í 3 mánuði. Að 3 mánuðum liðnum fellur réttur hans niður.
 • Umsækjandi sem reynist hafa gefið rangar eða villandi upplýsingar og eða notar fölsuð gögn við styrkumsókn, missir rétt sinn til styrks í 36 mánuði. Hafi umsækjandi fengið greidda styrkupphæð á grundvelli falsaðra og eða rangra gagna, er heimilt að krefja viðkomandi um endurgreiðslu á heildarupphæð styrks auk dráttarvaxta. Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að kæra til lögreglu brot af þessu tagi.

Með umsókn skal skila

Frumriti reiknings sem er á nafni félagsmanns þar sem fram kemur nám/námskeiðslýsing, nafn og kennitala fræðsluaðila. Ef ekki kemur fram staðfesting á greiðslu á reikningi þarf að skila til viðbótar staðfestingu á greiðslu, t.d. úr heimabanka eða greiðslukvittun frá viðkomandi skóla/fyrirtæki. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða.

Vegna umsóknar um styrk fyrir nám eða námskeið erlendis þarf að leggja fram frumrit reiknings á upprunalegu tungumáli og á ensku eða íslensku (ef frumrit reiknings er gefið út á ensku þá nægir það). Þá verður að vera sundurliðuð kostnaðarskipting, þ.e. ekki er greitt fyrir ferðir, gistingu og uppihald. Einnig þarf að fylgja með bankakvittun úr íslenskum banka sem staðfestir greiðslu í íslenskum krónum. Brýnt er að allur texti sé skýr og skilmerkilegur. Sé þýðing ekki fyrir hendi fæst ekki greiddur styrkur. Þetta á einnig við um nám/námskeið hjá erlendum vefsíðum.

Upphæðir til endurgeiðslu

Greitt er að hámarki kr. 130.000.- á ári f.o.m. 1. janúar 2020. Miða skal við almanaksárið. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 80% af námskostnaði. (gildistími frá 1.jan. 2023  og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem hefst eftir þann tíma). (Síðasta breyting gerð í des. 2022).

Ath. nýjar reglur tóku gildi 1. jan.2023 og gilda gagnvart námi/námskeiðum sem byrja eftir þann tíma.

Uppsafnaður réttur; aukinn styrkur til náms: Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 390.000.- fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. ATH. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 130.000.-  sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki. Greiðslur til sjóðsins þurfa að hafa borist að lágmarki í 30 mánuði af síðustu 36 mánuðum fyrir dagsetningu umsóknar. (*Síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2020, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)

Raunfærnimat: Vegna kostnaðarþátttöku einstaklinga í raunfærnimati (félagsmenn aðildarfélaga SGS sem ekki tilheyra markhópi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins; þ.e. fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið námi á framhaldsskólastigi), geta þeir sótt um allt að 80% í styrk vegna þess.

Starfstengt netnám: Vegna netnámskeiða þarf námskeiðið að hafa skilgreint upphaf, endi og vera með leiðbeinanda. Ef um áskrift að vefsíðu/efnisveitu með starfstengdum námskeiðum/kennsluefni er að ræða, styrkir sjóðurinn að hámarki aðgang til 1 árs.

Styrkir vegna íslenskunáms: Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 80% styrk vegna íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild í aðildarfélagi Sjómenntar.

Réttur ellilífeyrisþega (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ): Ellilífeyrisþegar (félagsmenn aðildarfélaga SSÍ) halda rétti sínum til einstaklingsstyrkja í allt að 24 mánuði frá því þeir hætta að vinna.  Þetta er í samhengi við réttindi þeirra sem eru á tímabundinni örorku og annað sbr. 5. lið í reglum um einstaklingsstyrki.

Ferða-og dvalarstyrkir í tengslum við nám/námskeið: Þeir einstaklingar sem þurfa að sækja styrkhæft nám/námskeið um langan veg innanlands eiga rétt á stuðningi við ferða- og dvalarkostnað. Um er að ræða einstaklingsstyrk og sótt er um á sérstöku eyðublaðiStyrkir eru afgreiddir af viðkomandi stéttarfélagi í umboði Sjómenntar.

Reglur um sérstaka ferða-og dvalarstyrki:

 • Akstur 50% af almennu kílómetragjaldi eins og það er ákveðið hverju sinni skv. taxta ferðakostnaðarnefndar.
 • Ekki er tekið þátt í ferðakostnaði vegna aksturs sem er innan við 12 km frá námskeiðsstað eða skóla.
 • Varðandi akstur og flug er alltaf gert ráð fyrir að menn velji ódýrustu leiðina. Halda skal akstursdagbók sem er síðan skilað inn með umsókn.
 • Flug: Heimilt verði að niðurgreiða kostnað um allt að 80% af hverju flugfargjaldi. (Gildistími frá 1. jan. 2023 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem byrja eftir þann tíma). (Síðasta breyting gerð í des. 2022).
 • Gisting: Heimilt verði að niðurgreiða hverja gistinótt á hótelum/gistiheimilum um að hámarki kr. 6.000.- þó aldrei hærra en 80% af verði gistingar pr. sólarhring (Gildistími frá 1. jan. 2023 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem byrja eftir þann tíma). (Síðasta breyting gerð í des. 2022).
 • Skila þarf með umsókn staðfestingu frá skóla/fræðsluaðila um þátttöku í námi/námskeiði.

Ferða-og dvalarstyrkir eru afgreiddir sér, en dragast frá hámarki einstaklingsstyrkja

Áfrýjunarréttur: Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrk til starfsmenntunar, en er hafnað af viðkomandi stéttarfélagi, þá getur félagsmaður vísað umsókn sinni til stjórnar Sjómenntar til afgreiðslu.

Breyting á starfsreglum

Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og var síðast breytt í lok árs 2019 og tók gildi 1. janúar 2020.

 

Uppfært 05.02.2024

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image